Naučná stezka Žd. lesem

Historie vzniku naučné stezky

Historie naučné stezky se váže k roku 1996, kdy byla s podporou komise životního prostředí, zastupitelů města, Domu dětí a mládeže ve Źdánicích a místních ochránců přírody zpřístupněna veřejnosti první část stezky. Tomu předcházelo několikaleté snažení ekologických aktivistů.

Cílem naučné stezky bylo prostřednictvím informačních panelů přehlednou a ucelenou formou seznámit s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodního parku, zlepšit rekreační vyžití návštěvníků regionu i místních obyvatel a odhalit přírodní krásy  Ždánického lesa během všech ročních období.

V roce 1998 byla stezka rozšířena a prodloužena o čtyři stanoviště směrem k Haluzické hájence.

V roce 2007  zaujal přírodní park Ždánický les v okolí Ždánic také organizaci DAPHNE, Institut aplikované ekologie, která objevila ve Ždánicích jedinečné přírodní bohatství. Mezi osídleným prostorem a okrajem Ždánického lesa se nachází nádherná mozaika polí, vinohradů, sadů a trávníků. Šetrné a různorodé zemědělské využití členité krajiny spolu s vhodnými klimatickými poměry vytvářely po staletí ideální podmínky pro život tisíce rostlinných a živočišných druhů. Výjimečné jsou především údolí na západním úpatí Ždánického lesa, které mají charakter stepí a lesostepí. Na nich se nachází desítky druhů vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vlajkovou skupinou organismů, která prokazuje zachovalost a cennost těchto území, jsou denní motýli. V České republice žije okolo 150 druhů denních motýlů a ve ždánických údolích jich najdeme bezmála 80! To řadí Ždánice mezi deset nejlepších míst na pozorování denních motýlů v rámci celé České republiky. Proto jsou tato biologicky nesmírně hodnotná území na okraji Ždánic označována jako Motýlí ráj.

Z iniciativy Města Ždánice a za finanční podpory Jihomoravského kraje a Moravských naftových dolů byla v roce 2011 naučná stezka Ždánickým lesem rekonstruována a rozšířena o lokalitu Motýlí ráj.

Popis trasy

Trasa naučné stezky vede po žluté turistické značce a tvoří uzavřený okruh měřící cca 10 km. Výchozí bod naučné stezky je u Městského úřadu ve Ždánicích, pokračuje kolem kostela Nanebevzetí P. Marie a starého hřbitova.

Část lesa Palánek, kterou prochází úvodní úsek naučné stezky, byla v roce 1995 vyjmuta z lesů hospodářských a zařazena do kategorie lesů zvláštního určení (byly zde vyloučeny běžné těžební práce).

Při postupu po vrstevnici nás trasa stezky zářezem ve svahu vede k prudké odbočce do kopce, odkud můžeme sejít ze stezky a vydat se na vyhlídkové místo nad Ždánicemi (doprava do svahu cca 350 m).

Pokud se nevydáme na vyhlídku,  pokračuje stezka  oblastí genových základen, do nichž je zařazeno  880 ha porostů (poskytují materiál pro  rozmnožování buků a dubů přirozenou formou). Tato partie lesa je součástí tzv. Zájmového území, o rozloze 2660 ha, nejcennější oblasti Ždánického lesa. 
Celkové převýšení trasy činí 219 m, nejníže  položeným místem je výchozí bod u Městského úřadu ve Ždánicích  (218 m). Nejvyššího vrcholu dosahuje stezka nedaleko kóty U slepice (437 m), odkud lze pokračovat po červené a následně po zelené značce do Haluzic nebo nastoupit na další turistické trasy. Zde je také část naučné stezky vedena na cyklostezce č. 473 spojující Rajhradice a Koryčany
a č. 507 (směr Moravský kras). Mezi osmým a devátým stanovištěm, v údolí u prameniště „Jordánek“, se naučná stezka setkává s modře značenou turistickou stezkou vedoucí do Lovčic.

Základní okruh naučné stezky má 14 číslovaných zastavení, jeden informační panel je umístěn nad Ždánicemi a není číslován. Na naučnou stezku navazuje několik dalších značených okruhů, z nichž dva jsou součástí naučné stezky a vedou do Lovčic
a do Haluzic. Na jednotlivých stanovištích naučné stezky se návštěvníci seznamují pomocí informačních tabulí se zdejší krajinou a životem v ní z pohledu různých vědních oborů a lidských aktivit.

Návštěvníci samozřejmě nemusí ujít celou trasu, ale mohou si vybrat oblasti se stanovišti, které je zaujmou, nebo které mají napojení na autobusový příp. vlakový spoj – např. mohou skončit u zastavení 10 a pokračovat k Červenému kříži, kde
je autobusová zastávka směr Ždánice – Bučovice, nebo zvolit trasu do Haluzic a zde nasednout na vlak Brno – Veselí nad Moravou.

Stanoviště číslo

1 -   Základní informace

Na tomto stanovišti, které se nachází u budovy Městského úřadu ve Ždánicích, je umístěna přehledná mapa naučné stezky a informace o jednotlivých stanovištích

2   - Vstupujeme do Ždánického lesa

Poučení o zásadách chování v lese a problematika ochrany a tvorby krajiny

3 - Historie Ždánic

Tabule seznamuje návštěvníka s historií Ždánic a zaniklého hradu Palánek, který zde v minulosti stával                                

4 - Biotop vodní nádrže

Na tomto stanovišti jsou návštěvníci obecně seznámeni s vodním ekosystémem, vodní faunou a flóry

5 - Ptáci

Les tvoří jedno z nejpřirozenějších prostředí, ve kterém se ptáci vyskytují. Nabízí jim dostatek potravy, úkrytů a míst ke hnízdění. Informační tabule seznamuje s ptačími obyvateli Ždánického lesa

6 - Biotop lesa

Toto stanoviště je zaměřeno na lesnickou a fytocenologickou problematiku.

7 - Geologická stavba

U nevelkého zářezu cesty do svahu, který částečně odkrývá půdní profil je instalována tabule
o geologických a pedologických podmínkách Ždánického lesa. Tyto přírodovědné charakteristiky doplňují informace o historii hrnčířství v regionu. 

8 - Mykologie

Informační tabule na tomto místě seznamuje návštěvníky s mykologií Ždánického lesa.                                  

9 - Prameniště Jordánek

U upravené a zastřešené studánky je návštěvník informován o hydrologii oblasti a specifickém jevu lokality

- ponoru potoka Jordánku přibližně 100 m od pramene.

10- Těžba ropy a plynu

Informace o exploataci uhlovodíků jako nerostné suroviny. Těžba Moravských naftových dolů
a.s. Hodonín ve Ždánickém lese, zpracování vytěžené suroviny ve Sběrném naftovém středisku Ždánice 

11 - Entomologie

Toto stanoviště seznamuje návštěvníky s entomologickými zajímavostmi oblasti.

12 - Příroda údolí Šraněk Na nově vybudované informační tabuli jsou uvedeny vybrané druhy z fauny a flóry vyskytující se v údolí. K vysoké biodiverzitě údolí přispívají stovky druhů rostlin včetně chráněných orchidejí, mnoho druhů ptáků
a nespočetně druhů bezobratlých  

 13 - Motýlí rájNa tomto stanovišti jsou vyjmenováni zástupci jednotlivých skupin denních motýlů, kteří zde žijí, s důrazem na vzácné a ohrožené druhy. Vybrané druhy jsou zobrazeny na fotografiích a zmíněn je i způsob péče o tento jedinečný Motýlí ráj.

 14 - Krajina ve Šraňkách

Na závěrečné informační tabuli je popsána krajina v údolí Šraněk, jsou představeny jak geomorfologické podmínky, tak krajinné prvky vzniklé a udržované činností člověka. Je zde vysvětlen pojmu kulturní krajina a je porovnán stav lokality v padesátých letech 20. století s její nynější podobou

Paprskovité připojení na naučnou stezku je možné z Lovčic (L) a z Haluzic (H) – témata těchto stanovišť:

1 L - Základní informace o naučné stezce a Lovčicích

Na tomto stanovišti je umístěna přehledná mapka naučné stezky, informace o ní, dále údaje o historii
a současnosti Lovčic.

2 L - Rybník na Jordánku

Informační tabule je zaměřena na rybářskou problematiku. Základem je vyobrazení jednotlivých druhů ryb, které se v regionu vyskytují.

3 L - Květena

U zbytků starého pomníčku se návštěvníci seznámí s botanickými poměry různých ekosystémů.

4 L - Myslivost

Kousek pod souborem mysliveckých zařízení (cca 70 m) se nalézá tabule s informacemi o myslivosti
s vyobrazením některých druhů zvěře (savci a ptáci, siluety letících dravců,...)

1 H - Táborová základna Haluzická hájenka

Areál využívá DDM Ždánice jako kapacitu pro celoroční pobyty dětí a jejich rodičů.

2 H - Bezdýnka

Název lokality vznikl podle studánky Bezdýnky. V její blízkosti se pořádají od roku 1971 dětské letní tábory. Asi 600 m SZ směrem od tohoto stanoviště se nachází zbytek středověkého opevnění s názvem Hrádek.

Stanoviště číslo 3 H - Chráněné organismy

Přehled unikátních živočišných a rostlinných druhů existenčně ohrožených, jejichž zvláštnost je dána rozhraním mezi ekosystémem panonským a karpatským.

Zajímavá místa na trase

(při postupu ze Ždánic):

 •  pomníčky u městského úřadu a kostela
 • budova kostela Nanebevzetí P. Marie ze začátku 19. stol.
 • eroze v zářezu cesty do svahu, kde stával v minulosti hrad Palánek
 •  vyhlídkové místo do krajiny s několika lavičkami
 •  vodní plocha požární nádrže
 • odpočívadlo s lavičkami
 •  rozdílné lesní porosty v důsledku odlišností klimatických, půdních a orografických
 • částečně odkrytý půdní profil
 •  pramen Jordánku se studánkou, odpočívadlo a ponor Jordánku
 •  myslivecká zařízení
 •  zbytky pomníčku z roku 1908
 •  luční společenstva
 •  po cestě v hřebenové části lesa lze spatřit těžbu ropy a zemního plynu čerpacími mechanismy Moravských naftových dolů Hodonín
 •  úprava vytěžené ropy ve Sběrném naftovém středisku Ždánice, ležícím asi 500 m západ, směrem po napojení trasy od stanoviště 9 na hřebenovou silnici
 •  v průběhu putování se setkáte se třemi lesními studánkami:

1. Jordánek – je ve středu střetu tří kopců Naučné stezky a je zastřešený

2. Bezdýnka – předposlední stanoviště naučné stezky – směr Haluzice, je zakrytá ocelovým víkem
a stříškou

3. nad lovčickým rybníkem – vývod ocelovou trubkou z betonového zdiva

 •   přírodní rezervace „U Vrby“ – původní dubo-bukový porost stáří 160 let nepoznamenaný těžební činností. Rozkládá se na ploše 30 ha, dotýká se trasy naučné stezky mezi kótou
  U slepice a připojením na trasu do Haluzic
 •  genové základny pro rozmnožování dubových a bukových porostů přirozenou formou obnovy – mezi stanovišti 9 a 3 H
 • lokalita Motýlí ráj - údolí na západním úpatí Ždánického lesa, které mají charakter stepí a lesostepí. Na nich se nachází desítky druhů vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, především však vzácných motýlů

Ve směru na Lovčice:

 • altánek a studánka 
 •  vodní plocha rybníka s možností koupání
 • budova kostela v Lovčicích

 Ve směru na Haluzice:

 •  altánek s odpočívadlem
 •  studánka Bezdýnka – bývalé tábořiště 
 •  hájenka v Haluzicích s koupalištěm a ubytováním, zařízení Domu dětí a mládeže ve Ždánicích